ఆ దేశంలో ఆడవాళ్లు మగ వాళ్ళను రేప్ చేసి అనుభవిస్తారు.

ఆ దేశంలో ఆడవాళ్లు మగ వాళ్ళను రేప్ చేసి అనుభవిస్తారు.

woman rape manమన భారత దేశంలో రేప్ అనగానే ఒక మగవాడు ఒక మహిళని తన అనుమతి లేకుండా బలవంతంగా శృంగార కోరికను తీర్చు కోవడం మన రేప్ అంటాము. ప్రపంచం లో దాదాపు అన్ని రేప్ అనగానే ఎక్కువగా బాధితురాలు మాత్రం స్త్రీ లే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి తెలియని ప్రాంతం ఇక్కడ వింత ఏమిటంటే స్త్రీలు తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎదురుగ కనిపించే మగాన్ని రేప్ చేసి తన కోరికను బలవంతంగా తీర్చుకుంటారు. ఇంతకీ ఎక్కడ ఇలాంటి దేశం ఉంది తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని పూర్తి గ చూడండి.woman rape man

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: