మీ పిల్లలు టీవీలలో వచ్చే ప్రకటనలు చూస్తున్నారా అయితే ఇది మీకోసమే.

మీ పిల్లలు టీవీలలో వచ్చే ప్రకటనలు చూస్తున్నారా  అయితే ఇది మీకోసమే.

TV advertisementమన టీవీ ఛానల్ లు సినిమాల,సీరియల్స్ మధ్య కొత్త వస్తువుల గురించి రక రకాల ప్రకటనలు వేస్తుంటారు.కానీ మన ఒకసారి టీవీలలో ప్రకటనలు చూస్తే వాటిలో దాదాపు 80% పైగా ప్రకటనలు ఆడవారిని సెక్స్ వస్తువుగా చూపించడం వలన మనలో చాల మంది ఎప్పుడు బయట ఆడవారిని సెక్స్ వస్తువుగా చూడడం జరుగుతుంది.ఆడవారి అందాన్ని చూపించకుండా ప్రకటనలు తయారు చేయడం వలన వాటిని ఎవ్వరు చూడం లేరు అన్నది సత్యం.ఇక్కడ చిన్న పిల్లవాడు టీవిలో వచ్చే ప్రకటనలు చూసి తమ ప్రాణాలు మీదకు తెచ్చుకున్న యదార్థ సంఘటన ఈ వీడియోలో మీ కోసం.TV advertisement

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: