గజల్ శ్రీనివాస్ గదిలో బాధితురాలు కెమెరా పెట్టిందో మీరే చూడండి.

గజల్ శ్రీనివాస్ గదిలో బాధితురాలు కెమెరా పెట్టిందో మీరే చూడండి.

ghazal srinivasతెలుగు వారి మదిలో గజల్ శ్రీనివాస్ ఒక మంచి స్థానం ఉంది .చాలా కొద్దీ కలం లోనే ఎంతో అభిమానులను సంపాదించాడు.గజల్ చేసిన ఒక తప్పు అతని జీవితాన్ని తల కిందులు చేసింది. భారత దేశంలో మహిళలకి రోజు రోజుకి మర్యాద పెరుగుతుంది అనడానికి గజల్ శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ ఒక మంచి ఉదాహరణ.బాధితురాలు గజల్ చేసే పనులు ఎవ్వరికి చెప్పిన పటించుకోక పోయేసరికి తాను తీసుకున్న సాహసోపేత నిర్ణయం ఈ రోజు గజల్ శ్రీనివాస్ ని పూర్తి ఆధారాలతో ప్రజల ముందు ఒక దోషిగా నిలబెట్టింది . బాధితురాలు చేసిన పనికి జోహార్లు చెపుతూ ఆమె గజల్ గదిలో ఎలా కెమెరా అమర్చింది వివరాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.ghazal srinivas

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: