15 నిమిషాల్లో పాదాల పగుళ్లు పోయి మృదువుగా అందంగా చేసుకోండి.

15 నిమిషాల్లో పాదాల పగుళ్లు పోయి మృదువుగా అందంగా చేసుకోండి.

cracking heel remediesమనలో చాల మంది శీతాకాలంలో కాళ్ల మడిమలు పగిలి చాలా భాద పడుతుంటారు. కొందరికి ఈ సమస్య వాళ్ళ మడిమల నుండి రక్తం రావడం వలన ఎక్కువ దూరం నడవ లేక పోతారు.శీతాకాలంలో మడిమల పగుళ్లు అందరికి ఒక్కలా వుండవు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి శరీరతత్వం బట్టి మడిమల పగుళ్లు ఎక్కువ,తక్కువ ఉండవచ్చు. చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మడిమల పగుళ్ళని రాకుండా చేసుకోవచ్చు. శీతాకాలంలో పగలు,రాత్రి కాళ్ళకి సాక్స్ ధరించడం వలన పగుళ్లు రాకుండా నిరోదించుకోవచ్చు.మీకు కాళ్ళ మడిమలు పగిలినట్టు అనిపిస్తే మీ ఇంట్లో వస్తువుల ఉపయోగించి 15 నిమిషాల్లో వాటిని ఎలాగా మృదువుగా,అందంగా చేసుకోవచ్చే ఈ క్రింద వీడియో ని చూసి నేర్చుకోండి.cracking heel remedies

 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: