తెలుగు ఒకే ఒక్క హీరో తప్పు చేసాననని తన లాగ ఎవరు జీవితం పాడుచేసుకోవద్దు.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: