ఈ చిట్కా తో 2 నిమిషాల్లో చెవిలో గులిమి బయటకు వచ్చేస్తుంది.

ఈ చిట్కా తో 2 నిమిషాల్లో చెవిలో గులిమి బయటకు వచ్చేస్తుంది.

Clean Ear waxమనలో చాల మందికి చెవిలో గులిమి పేరుకు పోవడం వలన తరచూ చెవి పోటు వస్తుంది. తరచూ తలా స్నానం చేయడం అలవాటు వారు ఉన్న స్నానం తర్వాత చెవిని సరిగ్గా తుడుచుకోకపోవడం తేమతో చెవిలో గులిమి ఏర్పడుతుంది. చాల మంది రక రకాల విధాలుగా శుభ్రం చేసుకున్న చెవిలో ఉన్న తేమను పూర్తిగా లేకుండా చేయలేము.  రక రకాల మందులు వాడడం వలన చెవి పోటు అప్పటి వరకు తగ్గుతుంది. ఏ మందు కూడా చెవిలో గులిమి పూర్తిగా తీసివేయదు.ఈ వీడియోలో ఉన్న చిట్కా పాటిస్తూ మీఇంటి దగ్గర పాటించి మీ చెవిలో గులిమి 2 నిమిషాల్లో తొలగించుకోండి.Clean Ear wax

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: