ఒక్కపుడు టాలీవుడ్ హీరో ఇప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా మారి చివరికి ‘గే’ గా పిలిపించుకుంటున్నాడు.

ఒక్కపుడు టాలీవుడ్ హీరో ఇప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా మారి చివరికి ‘గే’ గా పిలిపించుకుంటున్నాడు.

On

ఒక్కపుడు టాలీవుడ్ హీరో ఇప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా మారి చివరికి ‘గే’ గా పిలిపించుకుంటున్నాడు.