దైవాన్ని తలచు కోకుడని సమయాలు

On

దైవాన్ని తలచు కోకుడని సమయాలు.   ప్రపంచం లో ఏమతానికి కైనా ఉండే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం దైవ చింతన. ప్రపంచం లో ఎన్నో మతాలు , విభిన్న అలవాట్లు ఉన్న హిందూ సంప్రదాయానికి ఉన్నత చరిత్ర కు ఉన్న స్థానం మాత్రం ప్రత్యేకమైంది. ప్రతి మనిషి మతం తో సంబంధం లేకుండా తనకు అనుకులా సమయంలో తాను ఇష్టపడే…