ఈ సౌదీ యువరాజు  ఈ అమ్మాయికి ఒక్క రాత్రికి కి 65 కోట్లు ఆఫర్ ఇచ్చాడు.

ఈ సౌదీ యువరాజు ఈ అమ్మాయికి ఒక్క రాత్రికి కి 65 కోట్లు ఆఫర్ ఇచ్చాడు.

Saudi Arabia Kingప్రపంచం లో ఎలాంటి మగాడికైనా సెక్స్ కోరికలు ఉంటాయి. ఒక్కపుడు ఆడదాన్ని కోసం రాజులూ రాజ్యాలు పోగొట్టుకున్నారు అనేది అక్షర సత్యం. దీనికి సౌదీ యువరాజు కూడా ఏం మిహాయింపు కాదు. తాను ఒక టీవీ ఛానల్ లో వచ్చిన ప్రోగ్రాం ను చూస్తూ ఒక అమ్మాయి పైన మనసు పారేసు కున్నది. యువరాజు ఏకంగా ఆమ్మాయి తనతో ఒక రోజు ఏకాంతంగా గడిపితే 65 కోట్ల ఇస్తాను అని రాయబారం నడిపాడు.ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి ఎందు కంత డబ్బు ఆఫర్ చేసాడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి.Saudi Arabia King

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: