మగ సంతానం గల తల్లితండ్రులు జనవరి 31 న చంద్రగ్రహణం రోజు ఈ పని అసలు చేయొద్దు.

మగ సంతానం గల తల్లితండ్రులు జనవరి 31 న చంద్రగ్రహణం రోజు ఈ పని అసలు చేయొద్దు.

moon lunar eclipseమన భారత దేశం లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం చంద్రగ్రహణం,సూర్య గ్రహణం జరిగే రోజులకి చాల ప్రత్యేకత ఉంది. ఎందుకంటే గ్రహణం రోజు కొన్ని జన్మ రాశుల వారికీ ఎక్కువగా చెడు జరిగే అవకాశం ఉంది.సౌర కుటుంబం లో సూర్యుడు,చంద్రుడు,భూమి యొక్క సంచారాన్ని బట్టి సూర్య గ్రహణం మరియు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడతాయి. జనవరి 31 చంద్రగ్రహణం అమావాస్య రోజున వస్తుంది కావున ముఖ్యంగా కొడుకుల ఉన్న తల్లితండ్రులు ఈ క్రింద వీడియోలో చెప్పిన విధంగా పాటిస్తే గ్రహణ ప్రభావాన్ని తప్పించుకోవచ్చు.moon lunar eclipse 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: