ఇక్కడ మహాశివుడి విగ్రహానికి నిరంతరం 1000 పాములు కాపలా .

ఇక్కడ మహాశివుడి విగ్రహానికి నిరంతరం 1000 పాములు కాపలా .

lord shivaమన భారత దేశం లో దైవం గురించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఒక మనిషి తన జీవిత కాలం సరిపోదు. ఈ పుణ్య దేశం లో ఎంతో మంది దేవుళ్ళు,దేవతలు వాళ్ళ ప్రతి ఒకరి అవతారానికి ఎదో ఒక లోక కళ్యానం దాగి ఉందని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. భారత దేశం లో మహాశివుడు తన స్వయంగా వెలిసిన ఎన్నో దేవాలయాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి వాటిని మన జీవితం లో ఒక్క సారి దర్శించిన సకల దరిద్రాలు పోయి పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుందని ప్రతి భక్తుడి నమ్మకం. మన భారత దేశం లో మనిషి మేధస్సుకి అందని అద్భుతాలకు ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో ఒక్కటి ఒక దేవాలయం లో ఏకంగా 160 కిలోల బరువు గల మహాశివుడి విగ్రహం నిరంతరం దాని చుట్టూ 1000 పాములు కాపలా ఎక్కడుందో తెలుసు కోవాలంటే ఈ వీడియో ని చూడండి.lord shiva

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: