తప్ప తాగి  పోలీసులకి చుక్కలు చూపించిన తెలుగు హీరోయిన్.

తప్ప తాగి పోలీసులకి చుక్కలు చూపించిన తెలుగు హీరోయిన్.

నూతన సంవత్సర సంబరాలు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఇష్టం. కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందం ,కోటి ఆశలతో ప్రతి ఒక్కరు స్వాగతిస్తారు.మన భారత దేశంలో పాచ్యాత సంస్కృతికి అలవాటై ఇటు సంఘంలో మంచి పేరున్న వ్యక్తులు కూడా తప్పులు చేయడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచింప చేస్తుంది.తప్పులు చేయడానికి అడా ,మగ తేడా లేకుండా పోయింది. ఈ క్రింద వీడియోలో సినిమాల్లో నటించే హీరోయిన్ తప్ప తాగి పోలీసులకి ఎలా చుక్కలు చూపించింది మీరే ప్రత్యక్షంగా చూడండి.Heroin Drunk and Drive

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: