ఒక మాతృమూర్తి భర్త కోసం చేసిన పని మిమల్లి కూడా కన్నీరు పెట్టిస్తుంది.

ఒక మాతృమూర్తి భర్త కోసం చేసిన పని మిమల్లి కూడా కన్నీరు పెట్టిస్తుంది.

heart touching real life story about motherమన భారత దేశం లో భర్త ప్రాణాల కోసం యముడి వెంట నరకాన్ని కూడా వెళ్లిన ప్రతివ్రతుల ఉన్నారంటే అది మన భారతి జాతి గొప్పతనం.భార్య భర్తల సంబంధాన్ని ఎవ్వరైనా నేర్చుకోవాలంటే మొదటగా భారత దేశం సంప్రదాయాన్ని చూసి నేర్చు కోవాలి.ప్రపంచంలో ఆడవాళ్ళని దైవ సమానురాలిగా పూజించే ఒకే ఒక దేశం మన భారత దేశం.ప్రస్తుతం ఆధునిక ప్రపంచం ఎంత అభివృద్ధి చెందిన భార్య భర్తల అనుబంధాన్ని కి కొత్త నిర్వచనని ఎవ్వరు చెప్పలేక పోతున్నారంటే అంటే వివాహబంధానికి ఉన్న విశిష్టత . ఇక్కడ ఒక మాతృమూర్తి తన భర్త ప్రాణాలు కాపాడడానికి చేసిన పనికి హృదయం కల ప్రతి ఒక్క కంటనీరు పెట్టుకుంటారు. ఇంతకీ ఏంటి సంఘటన తెలియాలంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి.heart touching real life story about mother

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: