క్లాస్ లో బట్టలు విప్పి పాఠం చెప్పిన లేడి టిచర్

క్లాస్ లో బట్టలు విప్పి పాఠం చెప్పిన లేడి టిచర్.

 

మనకు పాటలు చెప్పే టీచర్స్ కూడా విచిత్రంగా కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ మనం ఒక టీచర్ ను చూడబోతున్నాము ఆమె ఆలాంటి ఇలాంటి టీచర్ కాదు ప్రపంచం లో ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు చెప్పని విధంగా పాటలు చెబుతుంది .పిల్లలకు అర్థం అయ్యే విదంగా తన తాను ఎలాంటి సృజనాత్మక పద్ధతులు పాటించింది మనం ఈ క్రింద వీడియోలో చూడ వచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *